Algemene verkoopsvoorwaarden Cop bvba, Col. Silvertopstraat 25 B2850 Boom, BE0426.320.245

 1. De algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst tussen de koper en Cop bvba. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene aankoopvoorwaarden van de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken tussen partijen.
 2. Alle verstrekte prijzen, producteigenschappen, afmetingen en modellen zijn enkel ten titel van inlichting. Ze zijn steeds vrijblijvend tot het order schriftelijk wordt bevestigd.
 3. Alle materialen worden steeds verkocht voor algemeen gebruik, of vermeld in de handleiding van de goederen of op de verpakking. Wij weigeren elke aansprakelijkheid wegens eventuele ongeschiktheid van de goederen voor speciale toepassingen of toepassingen waaraan een verhoogd veiligheidsrisico verbonden is.
 4. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief, zonder garantie of enige verbintenis van onzentwege. Elke vertraging in leveringstermijn of zelfs het niet uitvoeren van een levering in geval van overmacht, kan derhalve nooit aanleiding geven tot schadevergoeding. Ook kan het niet respecteren van de leveringstermijn nooit aanleiding geven tot het verbreken van de verkoopovereenkomst.
 5. .De goederen worden steeds geacht verkocht, geleverd en door de klant aanvaard te zijn in onze magazijnen. Ze reizen steeds op kosten en risico van de koper. Wij behouden ons het recht voor orders gefractioneerd te leveren. De goederen blijven onze eigendom tot wanneer deze volledig betaald zijn. Alle risico’s met betrekking tot de goederen gaan evenwel over op de klant vanaf het moment van levering. Er is geen resultaatsverbintenis op factuur. De eigendom van de goederen gaat pas over na de volledige betaling van de factuur.
 6. Al onze prijzen gelden voor afhaling op ons adres; indien gevraagd wordt te leveren aan het adres van de klant gelden hier de verzendingskosten van de externe transportdienst tarieven die worden aangerekend aan de klant.
 7. Goederen waarvan overeengekomen is dat de koper zelf voor afhaling zorgt, worden beschouwd als geleverd vanaf het moment van kennisgeving dat ze ter beschikking staan en worden vanaf dat moment aangerekend aan de klant.
 8. Elke klacht of betwisting over de geleverde goederen dient ons schriftelijk en binnen 8 dagen na levering kenbaar gemaakt te worden.
 9. Geleverde diensten, zoals uitgevoerde herstellingen, zijn betaalbaar onmiddellijk na prestatie. Klanten die herstellingen – waarvoor zij de melding klaar voor afhaling ontvangen hebben -, niet komen afhalen binnen een periode van 8 dagen, ontvangen een factuur voor de geleverde prestatie tegen contante betaling, los van het feit van afhaling herstelling.
 10. Verkochte goederen worden niet terugbetaald; zij kunnen enkel mits toestemming geruild worden binnen de periode van 8 dagen na aankoop of levering, onder voorlegging aankoop of leveringsbewijs. Retourzendingen worden enkel aanvaard na onze schriftelijke toestemming. Toegelaten geretourneerde goederen dienen zich in de staat van de oorspronkelijke levering te bevinden en in de originele verpakking. Voor retourzendingen wegens foutieve bestelling door de koper of een andere reden waarvoor Cop niet aansprakelijk kan worden gesteld, wordt een administratiekost van 20% van de verkoopwaarde aangerekend. Goederen die op speciale vraag van de koper werden aangemaakt, of besteld, kunnen niet worden teruggenomen.
 11. De aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde goederen is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Wij aanvaarden nooit de aansprakelijkheid voor kosten voortvloeiend uit zichtbare gebreken van de geleverde goederen. Elke garantie vervalt bij het niet respecteren van de gebruiksaanwijzingen of bij onoordeelkundig en oneigenlijk gebruik.
 12. Al onze facturen zijn contant betaalbaar tegen afgifte van kwitantie. Voor leveringen volgens overeenkomst op ‘open account’ is een kredietbeperkingskost verschuldigd van 3% enkel aftrekbaar bij tijdige betaling voor de vervaldag. Geen enkele andere betalingskorting is toegestaan. Wij behouden ons het recht voor deelleveringen te factureren. Uitgevoerde deelleveringen of de post/ontvangstdatum van de factuur kunnen de betalingstermijn niet beïnvloeden.
 13. Elke factuur die niet betaald is en waarvan de vervaldatum is overschreden, brengt van rechtswege een intrest op van 11.5% per jaar. Bij aangetekende ingebrekestelling en ontstentenis van betaling binnen de 5 dagen na deze ingebrekestelling, zal het openstaand verschuldigd bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitair bedrag gelijk aan 10% van de factuur, met een minimum van 50 euro.
 14. In navolging van de geldende wetgeving GDPR inzake privacy voeren wij een beleid volgens de voorschriften, meer gespecifieerd en te consulteren op onze website www.cop-tools.com
 15. Op onze facturen is de Europese Wetgeving, in België goedgekeurd, van toepassing voor wat betreft de transactie, de betalingstermijn, het rentetarief en de schadeloosstelling. Voor alle geschillen tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.