Wij bij Cop respecteren en waarderen Uw privacy. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de privacy en de veiligheid van Uw persoonlijke informatie te beschermen zeer ernstig. Dit beleid licht toe hoe wij Uw persoonlijke informatie verzamelen, delen, gebruiken en beschermen wanneer U onze website bezoekt of wanneer U zich registreert voor de diensten die wij aanbieden via onze website of in onze verkoopruimte

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming :

COP bvba
Colonel Silvertopstraat 25
2850 Boom
T 03/888.16.72
www.cop-tools.com
info@cop-tools.com

U kunt ons voor gegevensbescherming bereiken via dit e-mailadres:
admin@cop-tools.com

2. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij en waarom?

In het algemeen kunt U onze verkoopruimte en onze website bezoeken zonder ons persoonlijke informatie, zoals Uw naam en contactgegevens te geven
Wanneer U op onze website via de contactlink of via het zenden van een mail aan ons of in onze winkel aanvragen stelt of stuurt, of een factuur vraagt voor Uw aankopen, worden Uw gegevens bij ons opgeslagen en verwerkt met het doel om de aanvraag te verwerken, om te voldoen aan de wettelijke administratieve of boekhoudkundige verplichtingen, en voor het geval er nog vragen zijn. Wij verwerken Uw persoonsgegevens om Uw aanvraag te kunnen verwerken en beantwoorden. Bovendien gebruiken wij Uw contactgegevens om U over onze producten, diensten en evenementen op de hoogte te houden. Dit doen wij echter alleen als U ons in verband met Uw aanvraag via het contactformulier Uw toestemming hebt gegeven
Wanneer U zich inschrijft voor één van onze diensten of onze producten bestelt of aankoopt, kunnen wij voor de registratie en verwerking volgende informatie verzamelen : uw naam, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, adres, of bij registratie online op onze website nog uw gebruikersnaam die U koos en Uw paswoord. Wanneer U onze diensten gebruikt na in te loggen, zullen wij gegevens verzamelen omtrent uw gebruik van onze diensten. De verwerking van Uw persoonsgegevens in dit verband is voor het uitvoeren van onze aangeboden diensten vereist.

3. Welke informatie delen wij, met wie en waarom ?

Wanneer wij beroep doen op derden om diensten aan ons te leveren inzake bijvoorbeeld IT of boekhouding die persoonlijke informatie kunnen inzien, zullen wij dit slechts doen na de voorafgaande sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst die onze dienstverleners verbindt volgens de strikte vereisten inzake gegevensbescherming binnen de Europese Unie
Indien U een verzoek indient inzake onze producten of brochures, kunnen wij Uw contactgegevens en het verzoek dat U indiende overmaken aan onze leveranciers of handelsrelaties om hen in staat te stellen Uw verzoek te behandelen en U de verzochte informatie of het product over te maken. In het doorgeven van Uw persoonsgegevens aan onze handelsrelaties hebben wij een gerechtvaardigd belang, om zo goed mogelijk aan Uw verzoeken te kunnen voldoen
Wij zullen persoonlijke informatie enkel publiek maken indien wij hiertoe verzocht worden door de wet of op basis van een administratief of gerechtelijk bevel
Buiten deze omstandigheden zullen wij Uw persoonlijke gegevens niet delen, tenzij wij daarvoor Uw toestemming hebben gevraagd. De grondslag daarvoor is Uw toestemming

4. Wat zijn mijn rechten onder dit beleid?

Over de verstrekte contactgegevens kunt U te allen tijde de volgende rechten uitoefenen :

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over herkomst, ontvangers en doel van Uw opgeslagen persoonsgegevens
U heeft bovendien het recht of verbetering, blokkeren of wissen van de gegevens
Bovendien kunt U te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens of om een beperking van de verwerking te vragen, voor zover wij uw gegevens op basis van wettelijke plichten nog moeten bewaren en niet mogen wissen
Veel verwerkingsprocessen zijn alleen met Uw toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte gegevens wordt door de herroeping niet aangetast.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van Uw persoonsgegevens voor reclamedoelen of een gegeven toestemming voor dit gebruikt te herroepen. U kunt ons hiervoor een e-mail sturen aan admin@cop-tools.com

5. Uw informatie actueel houden is voor ons zeer belangrijk.

Gelieve het ons daarom te laten weten indien sommige van Uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld Uw contactgegevens, gewijzigd zijn. In dat geval ontvangen wij graag een e-mail aan admin@cop-tools.com

6. Recht van bezwaar

Voor zover Uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform worden verwerkt, heeft U het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van Uw persoonsgegevens, vanwege met Uw specifieke situatie verband houdende redenen. Als U gebruik wilt maken van Uw recht op bezwaar, is een e-mail aan admin@cop-tools.com voldoende

7. De beveiliging van Uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat Uw persoonlijke informatie op elk moment veilig wordt beschermd. De opslag van gegevens is beveiligd door een streng identificatie-, authenticatie- en autorisatiesysteem. Deze maatregelen zijn onderhevig aan regelmatige herzieningen en zijn aangepast aan de veiligheidsvoorschriften.

8. Duur van bewaren van gegevens

Het criterium voor de duur van bewaren van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Na aflopen van de termijn verwijderen wij de gegevens routinematig, voor zover ze niet meer vereist zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of voorbereiden van een overeenkomst. Als het opslagdoel vervalt of als een andere door de Europese richtlijn- en verordeningsgever of een andere wetgevende instantie voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en volgens de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd

9. Andere websites

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites die niet door Cop worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken inzake gegevensbescherming van andere websites. Indien U een link volgt naar een andere website of anderszins een andere website bezoekt, raden wij U aan het privacy beleid vermeld op een dergelijke website te consulteren.

10. Actualisering van dit beleid

Wanneer dit beleid dient te worden herzien of geactualiseerd waar nodig, worden dergelijke wijzigingen op de website vermeld.

Datum laatste bijwerking : mei 2018